Η μείωση των εξαγωγών και της κατανάλωσης οδήγησαν στη συρρίκνωση του πραγματικού ΑΕΠ, κατά το δεύτερο τρίμηνο 2016, είναι το συμπέρασμα του τελευταίου δελτίου της ανάλυσης "7 Ημέρες Οικονομία" της Eurobank, το οποίο και αναφέρεται στα τελευταία στοιχεία που δημοσιεύθηκαν από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.).

Συγκεκριμένα, τα κύρια συμπεράσματα που εξάγονται με βάση τα προαναφερθέντα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

1ον η ύφεση συνεχίστηκε για 4ο συνεχή τρίμηνο λόγω της συρρίκνωσης των εξαγωγών και της ιδιωτικής κατανάλωσης.

2ον η πτώση των εξαγωγών πηγάζει αποκλειστικά από τον τομέα των υπηρεσιών (π.χ. τουρισμός, μεταφορές). 

3ον η συρρίκνωση του πραγματικού ΑΕΠ αποδείχτηκε μικρότερη του αναμενομένου λόγω της αύξησης των επενδύσεων. Η ενίσχυση του ακαθάριστου σχηματισμού πάγιου κεφαλαίου προήλθε από τις κατηγορίες των άλλων κατασκευών και του μεταφορικού εξοπλισμού και των οπλικών συστημάτων.

4ον οι προσδοκίες, το τρέχον διαθέσιμο εισόδημα, η αβεβαιότητα και οι περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων αποτελούν πιθανούς ερμηνευτικούς παράγοντες των προαναφερθέντων μεταβολών.

5ον λαμβάνοντας υπ’ όψιν την ανοδική πορεία της απασχόλησης, η καθοδική τροχιά της παραγωγικότητας της εργασίας συνεχίστηκε το 2ο τρίμηνο 2016, ωστόσο ο αρνητικός ρυθμός μεταβολής ήταν μικρότερος σε σχέση με τα προηγούμενα τρίμηνα.

6ον η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ σε τριμηνιαία βάση αποτελεί ένα θετικό στοιχείο αναφορικά με την προοπτική ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας το 2ο εξάμηνο 2016. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι τα πρώτα στοιχεία του 3ου τριμήνου 2016 παρουσιάζουν μεικτή εικόνα (π.χ. οικονομικό κλίμα, δείκτης εμπιστοσύνης καταναλωτή και δείκτης PMI). 

Με βάση τα όσα παρατηρεί η Eurobank και σύμφωνα με τα προσωρινά μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία (ΜΕΔ) της ΕΛ.ΣΤΑΤ. ο ετήσιος ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης διαμορφώθηκε στο -0,39% το 2ο τρίμηνο 2016 από -0,93% το 1ο τρίμηνο 2016. Τα αντίστοιχα μεγέθη με βάση τα εποχικά διορθωμένα στοιχεία (ΕΔ) ήταν της τάξης του -0,95% και -0,97%. Επιπρόσθετα, η τριμηνιαία μεταβολή του πραγματικού ΑΕΠ διαμορφώθηκε στο +0,17% από -0,17% το προηγούμενο τρίμηνο. Σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις της ΕΛ.ΣΤΑΤ. (12/8/2016) τα προαναφερθέντα μεγέθη είναι ελαφρώς δυσμενέστερα.

Βάσει της προσέγγισης της δαπάνης, οι εξαγωγές και η κατανάλωση είχαν αρνητική συνεισφορά στο ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης το 2ο τρίμηνο 2016 της τάξης των -3,17 και - 0,96 ποσοστιαίων μονάδων (ΠΜ) αντίστοιχα. Στην αντίθετη κατεύθυνση κινήθηκε ο ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου, δηλαδή οι επενδύσεις, παρουσιάζοντας θετική συνεισφορά +1,70 ΠΜ. Αυτή προήλθε από τη μεταβολή των αποθεμάτων (+0,99 ΠΜ) και από τον ακαθάριστο σχηματισμό πάγιου κεφαλαίου (+0,71 ΠΜ). Τέλος, η πτώση των εισαγωγών οδήγησε στην ενίσχυση - σε λογιστικούς όρους - του ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης κατά 2,21 ΠΜ.

Για το σύνολο του 1ου εξαμήνου 2016 η ετήσια συρρίκνωση του πραγματικού ΑΕΠ διαμορφώθηκε στο -0,64% με βάση τα ΜΕΔ στοιχεία και στο -0,96% με βάση τα ΕΔ στοιχεία. Η ιδιωτική κατανάλωση, η δημόσια κατανάλωση, οι εξαγωγές και οι εισαγωγές σημείωσαν αρνητική ετήσια μεταβολή της τάξης του -1,14%, -2,60%, -12,03% και -8,83% αντίστοιχα. Το σύνολο των επενδύσεων σημείωσε αύξηση +10,39% και εξαιρουμένης της μεταβολής των
αποθεμάτων καταγράφηκε ενίσχυση +2,44%.