Σαφή ποσοτικά κριτήρια για την αξιολόγηση προϊστάμενων μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων προβλέπονται σε απόφαση του γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κ. Γιώργου Πιτσιλή. Στην απόφαση ορίζονται συγκεκριμένες κλίμακες για την βαθμολόγηση των προϊσταμένων βάση της επίτευξης ποσοτικών στόχων αλλά και ποιοτικά κριτήρια.

Σε ποσοτική αξιολόγηση θα υποβληθούν οι Προϊστάμενοι Διεύθυνσης των υπηρεσιών: Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.) και Φ.Α.Ε Πειραιά της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, καθώς και Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων (ΕΛΥΤ) Αττικής της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ, οι προϊστάμενοι των οποίων έχουν θητεία που δεν ολοκληρώνεται έως το τέλος του έτους 2016.

Τα ποσοτικά κριτήρια αξιολόγησης για τις εν λόγω οργανικές μονάδες είναι:
- Το πλήθος των υποθέσεων που ελέγχθηκαν και τα ποσά που βεβαιώθηκαν.
- Το ποσοστό είσπραξης έναντι των παλαιών και των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Σημειώνεται ότι στη διαδικασία της αξιολόγησης πρόκειται να μπουν οι προϊστάμενοι που η θητεία τους λήγει μετά το τέλος του 2016 καθώς θα περάσουν στην νέα Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων η οποία προγραμματίζεται να δημιουργηθεί εντός του 2017.

Να σημειωθεί ότι η ποσοτική αξιολόγηση θα βασιστεί στην διαπίστωση εκπλήρωσης των στόχων που  καθορίζονται στα ετήσια Επιχειρησιακά Σχέδια (ΕΣ) της ΓΓΔΕ, των  ετών 2015 και 2016, τα ετήσια Επιχειρησιακά Σχέδια των Γενικών Διευθύνσεων της ΓΓΔΕ ή και τις αποφάσεις τοποθέτησης των προϊσταμένων.