Ακόμη και αποζημίωση ηθικής βλάβης θα διεκδικεί, μέσω της δικαστικής οδού, το Ελληνικό Δημόσιο από τους φορολογούμενους που πραγματοποιούν αδικήματα φοροδιαφυγής. Η διάταξη αυτή ενεργοποιείται σε αναλυτική εγκύκλιο που έστειλε το υπουργείο Οικονομικώνσε όλες τις αρμόδιες ελεγκτικές Αρχές, κατ’εφαρμιογήν των αλλαγών που έγιναν στο ποινολόγιο της εφορίας με πρόσφατο φορολογικό νόμο.

Πιο συγκεκριμένα, στην εγκύκλιο ορίζεται ότι:

- Για τις περιπτώσεις φοροδιαφυγής στις οποίες τα τελούμενα εγκλήματα τιμωρούνται ως πλημμελήματα και κρίνονται σοβαρές, επιβάλλεται η προβολή αξιώσεων του Δημοσίου από τον φορολογούμενο. Θα ζητείται, από το δικαστήριο, να επιδικάζεται σε βάρος του δράστη, υπέρ του Δημοσίου,έναεύλογο ποσό, ως χρηματική ικανοποίηση από την ηθική βλάβη που υπέστη το Δημόσιο, λόγω της προσβολής του κύρους του από τη συμπεριφορά του φορολογούμενου. Η αξίωση χρηματικής ικανοποίησης θα ξεκινά από το1/10 του ποσού της φοροδιαφυγής.

- Έγκλημα φοροδιαφυγής στο φόρο εισοδήματος, στον ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) ή στον ειδικό φόρο ακινήτων (Ε.Φ.Α.), διαπράττει όποιος με πρόθεση, προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή των παραπάνω φόρων, αποκρύπτει από τα όργανα της Φορολογικής Διοίκησης, φορολογητέα εισοδήματα από οποιαδήποτε πηγή ή περιουσιακά στοιχεία, ιδίως παραλείποντας να υποβάλει δήλωση ή υποβάλλοντας ανακριβή δήλωση ή καταχωρίζοντας στα λογιστικά αρχεία εικονικές (ολικά ή μερικά) δαπάνες ή επικαλούμενος στη φορολογική δήλωση τέτοιες δαπάνες, ώστε να μην εμφανίζεται φορολογητέα ύλη ή να εμφανίζεται αυτή μειωμένη.

- Τα εγκλήματα φοροδιαφυγής τιμωρούνται, ανά είδος φόρου, ως εξής:

- με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο (2) ετών, εφόσον ο φόρος που αναλογεί στα φορολογητέα εισοδήματα ή στα περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποκρυβεί, υπερβαίνει, ανά φορολογικό ή διαχειριστικό έτος, τις εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ και με ποινή κάθειρξης, εφόσον το ποσό του φόρου υπερβαίνει, τις εκατό πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ.

- Το έγκλημα φοροδιαφυγής στο Φ.Π.Α., τιμωρείται:

- με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο (2) ετών, αν το προς απόδοση ποσό του κύριου φόρου που δεν αποδόθηκε ή αποδόθηκε ανακριβώς ή επεστράφη ή συμψηφίστηκε ή εξέπεσε ή διακρατείται, υπερβαίνει ανά φορολογικό ή διαχειριστικό έτος τις πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ και με ποινή κάθειρξης, εφόσον το ποσό του φόρου υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ.

- Έγκλημα φοροδιαφυγής διαπράττει όποιος εκδίδει πλαστά ή εικονικά φορολογικά στοιχεία και όποιος αποδέχεται εικονικά φορολογικά στοιχεία, ή νοθεύει τέτοια στοιχεία, ανεξάρτητα από το εάν διαφεύγει ή μη την πληρωμή φόρου.Τα ως άνω εγκλήματα τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) μηνών (ανεξαρτήτως της αναγραφόμενης αξίας συναλλαγής).

Τα παραπάνω εγκλήματα τιμωρούνται:

- με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους, εφόσον η συνολική αξία των εικονικών φορολογικών στοιχείων υπερβαίνει το ποσό των εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000) ευρώ και

- με ποινή κάθειρξης έως δέκα (10) έτη, εφόσον το ως άνω ποσό υπερβαίνει τις διακόσιες χιλιάδες (200.000).